ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Kurzy pro kariérové poradce

PŘIPOJTE SE K více jak 260 PORADCŮM, kteří již prošli našimi kurzy a přijměte pozvání na některý z našich kurzů. Můžete využít dvoudenních kurzů "Strategie a techniky v poradenství", "Sociodynamické poradenství" nebo šestidenního programu "Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradenství". Kurzy jsou jedinečné v tom, že spojují teorii a praxi, jednak praxi naši vlastní a jednak praxi účastníků. Klademe v nich důraz na využití nových poznatků ve vlastní práci účastníků. Teorie je pro nás sice hodně důležitá, ale je to jen začátek, odrazový můstek. 
Náš šestidenní kurz je už roky v čekých podmínkách unikátní svým  tréninkovým charakterem a délkou. Pro jeho realizaci jsme sami absolvovali mezinárodní trénink dovedností.

Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Jedná se o šestidenní provázaný kurz propojující teorii a praxi, který klade důraz na praktické využití získaných poznatků, vytvořený podle norského vzoru. Kurz právě po desáte probíhá i v českých podmínkách, je akreditovaný MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a navíc je stále pod odbornou garancí Doc. Trona Inglara z Oslo and Akershus Universtiy College. Docenta Inglara můžete znát z mezinárodních konferencí pro poradce, kde vystupuje se svým konceptem strategií v poradenství a učení. 

Kurz Vám pomůže v přípravě na zkoušku odborné způsobilosti v kariérovém poradenství. Přinese Vám spoustu poznatků a prostoru vyzkoušet si nové techniky v prostředí kurzu, výstupem bude také Vaše zkušenost s tím, jak poznatky fungují přímo ve Vaší praxi. 

Další běh je plánován na první pololetí příštího roku. První zájemci se již hlásí, doporučujeme proto si rezervovat místo už nyní.

Za tento kurz jsme v roce 2013 získali ocenění v rámci Národní ceny kariérového poradenství.

                                                   oceneni

V kurzu účastníci získají znalosti a praktické dovednosti pro profesní poradenství klientům ze všech věkových skupin. 
Budou mít novou příležitost rozšířit svou odbornou erudici o koncept strategií v poradenství a učení, jejichž autorem je právě norský praktik a teoretik Doc. Tron Inglar, který byl sám léta poradcem a připravoval pedagogy a poradce.  
Seznámí se se sociodynamickým poradenstvím Vance Peavyho, které je jedním z preferovaných poradenských přístupů např. v Severní Americe a ve Skandinávii a nám v Aspektu se roky osvědčuje. 
Nahlédnou pod pokličku kariérového koučinku, který je lektorován jednou z našich největších kapacit v této oblasti, PhDr. Veronikou Langrovou, PhD., PCC. Konkrétní náplň připravujeme s ohledem na zkušenosti a potřeby účastníků, jejichž zájem si předem zjišťujeme. 
A čekají je další zajímavé poznatky např. z oblastí personálního managementu, etiky, skupinového poradenství a poradenství pro specifickou cílovou skupinu, kterou budou preferovat. 

vzdělávací slunce
Ukázka praktického cvičení: “vzdělávací slunce” – shromažďování pojmů formou volných asociací a kategorizace těchto pojmů do jednotlivých poradenských strategií

Teorie je přímo v rámci kurzu prakticky procvičována v menších skupinkách. Účastníci si zažijí poradenská sezení v různých rolích, jako poradci i klienti, a také si vyzkouší aplikaci poradenských strategií, které jim na kurzu budou představeny ve své praxi. To vše v bezpečném prostředí chápajících kolegů a pod vedením zkušených lektorů. Na kurzech mají možnost se potkat poradci z různých sfér a vzájemně se obohatit svými náhledy. 


Ukázka praktického cvičení: “Mapování životního prostoru” - vizualizace v rámci sociodynamického přístupu


Kurz nabízí prostor pro sdílení vlastních zkušeností i poradenských dilemat. Jednotlivá témata jsou představována dynamickou formou a účastník bude mít příležitost prožít opravdová poradenská setkání spolu s norským garantem celého kurzu T. Inglarem, který do kurzu poskytl své vlastní videozáznamy.


Ukázka aktivního zapojení účastníků kurzu – praktické procvičování nově získaných poznatků

Kurz je lektorován jak praktikujícími předními odborníky z řad psychologů v oblasti kariéry a nezaměstnanosti, personalistů a dalších odborníků na kariérové poradenství, tak lektory z Aspektu, kteří byli proškoleni přímo docentem Inglarem a rakouským psychologem, koučem a odborníkem na přípravu lektorů Dr. Michaelem Beneschem. 

Náš lektorský tým nabízí dlouholeté zkušenosti, aktuální informace, příklady z praxe, zohlednění zkušeností účastníků kurzu i odpovědi na jejich otázky.

Délka trvání kurzu je 6 dní, rozdělených do třech dvoudenních bloků. Mezi bloky vypracovávají účastníci úkoly, ve kterých aplikují nové poznatky do své praxe. Ke zpracovaným úkolům dostanou od lektorů zpětnou vazbu. Navíc se na lektory mohou obrátit i po skončení kurzu. Kurz probíhá ve skupince 9 až 12 účastníků.

Podmínkou pro získání certifikátu a úspěšné ukončení kurzu je minimálně 90 % účast na kurzu a vypracování úkolů podle stanovených požadavků. 

Kurikulum kurzu naleznete zde: Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Cena kurzu je 12.000,- Kč (nejsme plátci DPH). 

Zde můžete nalézt informace o tom, jak kurz hodnotili účastníci prvního běhu kurzu: Hodnocení prvního běhu kurzu a konkrétní zkušenosti jedné z účastnic. Další reference najdete v samostatné záložce.

Celý kurz vychází z původního studijního programu pro poradce, který realizuje Oslo and Akershus University College. Více informací o projektu najdete v záložce „Vzdělávání kariérových poradců v Evropě“

Sociodynamické poradenství

Objevte způsob poradenství pomáhající lidem nalézat řešení, která mají v sobě. Představte si způsob vedení poradenských sezení, který účinně pomáhá klientovi v objevení jeho skutečných cílů, vlastních řešení a osobního potenciálu. Seznamte se poradenstvím, které je praktické, zábavné, a přesto schopné řešit závažné a zamotané životní situace Vašich klientů. Nechte si představit jiný úhel pohledu na svou poradenskou práci. Naše lektorky jsou poradkyně, které do práce chodí s radostí a rádi se o své zkušenosti dělí! To vše Vám nabízíme v kurzu Sociodynamické poradenství". Zveme na něj všechny poradce,kteří pomáhají klientovi mapovat jeho situaci a spolu s ním pracují na možných budoucích plánech klienta.

Sociodynamické poradenství sami dlouhodobě uplatňujeme v praxi a velmi se nám osvědčuje. 

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Další běh budeme z kapacitních důvodů otevírat nejdříve v prvním pololetí 2018. Máte-li o účast v něm zájem, rezervujte si místo.

Strategie a techniky v poradenství

Kurz účastníky seznámí s možnými poradenskými strategiemi, které mohou využívat pro svou poradenskou práci. 

Základem je koncept a kategorizace čtyř strategií. Tyto strategie jsou probírány z hlediska jejich teoretických základů a zejména praktických dopadů na práci s klientem a dány do souvislostí s relevantními technikami. Důraz je kladen na uvědomění si přínosu a důsledků použití jednotlivých strategií a spojených technik. Teorie je propojována s praktickým vyzkoušením technik, reflexí zkušeností z nácviku a diskuze zasazení získaných znalostí a dovedností do praxe účastníka kurzu. 

Jako účastník si díky reflexi vlastní práce a novým vědomostem zefektivníte svoje poradenské kompetence. 

V kurzu používáme různé metody výuky, praktická cvičení a videoukázky. Účastníci jsou po celou dobu aktivně zapojeni. Lektorky jsou osobně proškoleny autorem konceptu strategií jak ve věci obsahu kurzu, tak ve věci předávání obsahu dalším poradcům. Aspekt z.s. je sám poskytovatelem sociální služby a kariérového poradenství, koncept strategií dlouhodobě úspěšně využívá při práci s klienty a do kurzu zapracoval své zkušenosti. Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodin.

Kurz je akreditován MPSV podle zákona o sociálních službách a MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Další běh budeme z kapacitních důvodů otevírat nejdříve v prvním pololetí 2018. Máte-li o účast v něm zájem, rezervujte si místo.