ASPEKT - občanské sdružení

Ke kariéře s osobním přístupem

Stanovy zapsaného spolku


ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Aspekt z.s. (dále též „spolek“).

2. Sídlo spolku: Palackého 71, 547 01 Náchod

3. Aspekt z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Aspekt z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj vzdělanosti, zaměstnanosti a sociální inkluze.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

ČLÁNEK II.
Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v  čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím aktivit:

a)  rozvoj kompetencí občanů, s důrazem na rozvoj kompetencí pro pracovní trh,

b)  podpora propojení sektorů vzdělávání, trhu práce a sociální sféry,

c)  podpora celoživotního vzdělávání,

d)  podpora a rozvoj kvalitního poradenství, zejména kariérového, které dále vede k aktivnímu zapojení do společnosti,

e)  podpora integrace sociálně znevýhodněných osob (zdravotně postižených, dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně nepřizpůsobivých aj.),

f)  podpora souladu pracovního a mimopracovního života obyvatel,

g)  podpora odstraňování nerovnosti obou pohlaví, zejména žen, na trhu práce,

h)  prosazování strategie gender mainstreaming,

i)  podpora a rozvoj spolupráce s ostatními subjekty.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a)  poskytování kariérového poradenství a zprostředkování zaměstnání,

b)  poradenství při přípravě, realizaci a řízení projektů,

c)  realizace vzdělávacích, osvětových a společenských akcí,

d)  pronájem prostor a techniky.

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

ČLÁNEK III.
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Aspekt (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí statutárního orgánu o přijetí její žádosti o členství.

3. Ukončení členství:

a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství statutárnímu orgánu spolku,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; statutární orgán spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku,

d) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

4. Práva členů:

a) účastnit se činnosti spolku,

b) být pravidelně informován o dění ve spolku,

c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

e) volit a být volen do orgánů spolku.

5. Povinnosti členů:

a) platit stanovené členské příspěvky,

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

ČLÁNEK IV.
Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze.

b) předseda/předsedkyně (dále jen předseda).

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, předseda je volený členskou schůzí.

4. Funkční období předsedy je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.


ČLÁNEK V.

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku,

b) rozhodovat o změně stanov,

c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou,

e) schvalovat výsledek hospodaření spolku,

f) volit předsedu,

g) hodnotit činnost členů,

h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li předseda spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. K přijetí usnesení dle článku: IV.3., V. 1. a), b), c), d), e), f), g), h) je třeba hlasu čtyři pětiny přítomných členů. 

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.


ČLÁNEK VI.
Předseda

1. Předseda je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi a pokyny členské schůze po celé své funkční období, Jedná za spolek navenek. K jednání jménem spolku může předseda zmocnit dalšího člena. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

a) svolávat členskou schůzi,

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi majetku a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,

g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

i) schvalovat interní organizační normy spolku.

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy či zaměstnance spolku


ČLÁNEK VII.
Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

ČLÁNEK VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Aspekt z.s.

3. Tyto stanovy nabývají platnosti přijetím příslušného orgánu a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do veřejného rejstříku. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.